Obchodné podmienky Rez.sk

1. Všeobecné ustanovenia

1.1.Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Radoslav Šabík, IČO: 33035814, DIČ: 1029290911, s miestom podnikania Kamanová 243, 956 12 Kamanová, obch. kancelária. Bernoláková 1165/38, 955 01 Topoľčany  -  ďalej len "predávajúci" a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kupujúcim na účely týchto obchodných podmienok sa rozumie:

 • spotrebiteľ ako fyzická osoba nedpodnikateľ

 • podnikateľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá je:
  - zapísaná v obchodnom registri
  - osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  - fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

1.2.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na  internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

1.3.Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.4.Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

1.5 V zmysle odstránenia akýchkoľvek pochybností pri výklade ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok platí, že na kupujúceho, ktorý je podnikateľ, sa nevzťahujú žiadne ustanovenia o ochrane spotrebiteľa. Pokiaľ je v niektorom z ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok, ktoré upravujú práva kupujúceho, výslovne spomenutý len kupujúci bez dodatku, či ide o spotrebiteľa alebo podnikateľa, vzťahujú sa na kupujúceho-podnikateľa takéto ustanovenia len v prípade, ak sa zhodujú alebo svojim účelom sledujú rovnakú právnu úpravu ako je právna úprava obsiahnutá v zákone č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. V prípade kupujúceho-spotrebiteľa, sa všetky ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok vykladajú v súlade s právnymi predpismi o ochrane spotrebiteľa. 

1.6 V internetovom obchode Predávajúceho na webovom sídle Rez.sk nie je možné zrealizovať objednávku ako súkromná osoba/spotrebiteľ/nepodnikateľ. Z toho dôvodu je vyplnenie firemných údajov v procese registrácie užívateľa povinným údajom. Kupujúci registráciou alebo potvrdením objednávky vyhlasuje, že je kupujúcim-podnikateľom a tovar kupuje za účelom jeho podnikateľskej činnosti. 

2. SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY

2.1.Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu, alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho, alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka"). 

2.2.Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické, alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

2.3.Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

3. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

3.1.Predávajúci je povinný:

 • dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve a kvalite

 • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR-odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi

3.2.Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3. Predávajúci má právo požadovať od kupujúceho v prípade objednávky nadrozmerných strojov alebo zákazkových produktov (napr. fólie narezané na kupujúcim určený rozmer) zaplatiť zálohu vo výške 10 % z objednávky. V prípade nezaplatenia tejto zálohy má predávajúci právo na odstúpenie od zmluvy. 

4. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

4.1 Kupujúci je povinný:

 • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

 • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

 • nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho

 • potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

4.2.Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

5.2 Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol  kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po odstúpení od zmluvy predávajúcim z dôvodu neprevzatia tovaru kupujúcim v určenej lehote sa záloha za dohodnutý tovar zaplatená kupujúcim započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu.

5.4 Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

5.5 Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi

5.6 Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

5.7 V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

5.8 Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru sa odporúča kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca.

5.9 Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 5.2 Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 30 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

5.10 Časy dodania uvedené v elektronickom sídle predajcu (v internetovom obchode) pri výbere prepravcu sú len informačné.

6. KÚPNA CENA

6.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve, alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

6.2 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, a zmeny cien od výrobcov, alebo dodávateľov tovaru.

6.3 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.4 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.5 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

6.6 V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred zaplatením celej kúpnej ceny, zmluvné strany sa dohodli, že zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

6.7 Náklady spojené s montážou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

7. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE

7.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

7.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

8. REKLAMAČNÝ PORIADOK (ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIE)

8.0 Kupujúcim, ktorí sú spotrebitelia, sa poskytuje 2-ročná záruka na všetok tovar predávaný na internetovom sídle predávajúceho a plynie odo dňa prevzatia tovaru. Táto lehota nie je záväzná ku kupujúcemu, ktorý je podnikateľ. Pre kupujúceho, ktorý je podnikateľ, sa poskytuje záruka v trvaní najviac jedného roka od odo dňa prevzatia tovaru. 

8.1 Pre urýchlenie riešenia reklamácie musí byť reklamovaný tovar vrátený kompletný (tzn. vrátane všetkého príslušenstva, manuálov, a pod.). Záruka sa nevzťahuje na mechanicky poškodený tovar.

8.2 Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa tohto platného reklamačného poriadku.

8.3 Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok.  Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

8.4 Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

8.5 Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

8.6 Počas záručnej doby uvedenej v bode 8.0 má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru predávajúcemu spolu s dokladom preukazujúcim zakúpenie tovaru u predávajúceho.

8.7 Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzke predávajúceho tak, že doručí tovar do prevádzky predávajúceho a vyplní sprievodný list na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Kupujúci je povinný v sprievodnom liste presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

- doručenie vyplneného reklamačného listu, príp. sprievodného listu na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,

- doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu,

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo určená osoba sa nedohodnú s kupujúcim inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe).

8.8 Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné, teda vo svojom sídle alebo u určenej osoby.

8.9 V mieste určenom podľa bodu 8.8 týchto všeobecných obchodných podmienok na prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie.

8.10 Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

8.11 Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu bezodkladne; ak nie je možné potvrdenie doručiť bezodkladne, musí sa doručiť najneskôr spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

8.12 Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní od uplatnenia reklamácie. Táto lehota nie je záväzná ku kupujúcemu, ktorý je podnikateľ.

Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

8.13 Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

8.14 Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami.

8.15 Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

- nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,

- neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

- uplynutím záručnej doby tovaru,

- mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

- používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

- neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

- poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

- poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

- poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

- neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

- zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

8.16 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

-odovzdaním opraveného tovaru,

-výmenou tovaru,

-vrátením kúpnej ceny tovaru,

-vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

-písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

-odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

8.17 Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu/telefónu. Táto lehota nie je záväzná ku kupujúcemu, ktorý je podnikateľ.

8.18 Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

8.19 V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. v prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

8.20 Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

8.21 Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:

-predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo

-predávajúci vadný tovar vymení.

8.22 Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

- výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo

- v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.

8.23 Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v reklamačnom liste, príp.v sprievodnom liste na uplatnenie reklamácie.

8.24 Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

8.25 Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

8.26 Pre účely reklamácie sa za dobu, ktorá je považovaná za dobu, počas ktorej nemôže kupujúci riadne užívať tovar doba, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre vady tovaru užívať tovar spolu viac ako 180 dní.

8.27 Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

8.28 V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale vada výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie vady tovaru prostredníctvom súdu. 

8.29 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.

9. OSOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA

9.1 V zmysle nariadenia GDPR sú podmienky ochrany osobných údajov upravené osobitne na tomto odkaze a kupujúci osobitne vyjadruje súhlas s týmito podmienkami spracovania a ochrany osobných údajov v procese registrácie a objednávky. Odkaz na podmienky ochrany osobných údajov: https://rez.sk/content/11-ochrana-osobnych-udajov

10. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

10.1 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

10.2 Kupujúci-spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade so zákonom 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimoprevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonovv (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji"). Odstúpiť od kúpnej zmluvy nie je možné pre tovar, ktorý je nutné na zákazku upraviť (napríklad fólie, ktoré je potrebné pred odoslaním narezať na rozmer uvedený kupujúcim). 

10.3 Kupujúci-spotrebiteľ odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovení Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

10.4 Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci-spotrebiteľ urobiť písomnou formou v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom nosiči. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy môžete stiahnuť TU.  

10.5 Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu, alebo poštovú adresu. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

10.6 V prípade, že kupujúci-spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, alebo poštovou poukážkou na adresu kupujúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúcemu-spotrebiteľovi okrem kúpnej ceny vráti všetky plnenia, ktoré od neho prijal.

10.7.V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky v lehote 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, alebo poštovou poukážkou na adresu kupujúceho. Predávajúci vráti spotrebiteľovi okrem kúpnej ceny aj všetky platby, ktoré od neho prijal. Náhradu škody si bude predávajúci vymáhať súdnou cestou.

10.8.V prípade, že kupujúci-spotrebiteľ nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 10.4. a 10.5. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

10.9.Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je podľa §7 ods.6 zákona 102/2014 Z.z: 

-poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby

-dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,

-na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu. 

-tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,

-na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak je porušený ich originálny obal

-na dodávku novín, periodík a časopisov,

-hry alebo lotérie, 

10.10 Kupujúcemu-podnikateľovi môže predajca poskytnúť náhradné odstúpenie od zmluvy v závislosti od dĺžky času používania tovaru, stavu vráteného tovaru a aktuálnej ceny tovaru.

10.9. 
Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, predávajúci bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. 

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

11.2.V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

11.3.V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu podľa bodu 5.7. týchto všeobecných obchodných podmienok do dňa doručenia tovaru predávajúcemu podľa bodu 11.4. týchto všeobecných obchodných podmienok.

11.4.Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná formou e-mailu.

11.5.Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

11.6.Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

11.7. V prípade, že je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok neplatné, zostávajú ostatné ustanovenia týchto obchodných podmienok platné a účinné. Namiesto neplatného ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov a zmluvné strany sa dohodnú na inom ustanovení, ktoré bude najviac zodpovedať pôvodnému ustanoveniu.

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 037/7720 001 a 037/7720 034

fax č.: 037/ 7720 024